Polly po-cket

לאחר שתעיינו את המדרש הנ"ל,

כעבור שתלמדו רק את המדרש דבר זה, אינן תישארו אדישים: המדרש מתאר עשר אותות ראשית ביאת הגואל, ואלו מקום שראוי מהן: "באותו זמן לא כדאי מלך ואפילו לא נשיא"; "ונסגרים שערי שיווק וכלכלה"; "ננעלים דלתי שחקים"; "מביא הקב"ה חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות הטבע אלף מאות בשאר אזורי יום"
באוצר המדרשים (עמ' 390) מובא מדרש מצמרר ואקטואלי, שמקורו בספר "אבקת רוכל" (דף ב' ע"ב) וכה לשון המדרש:

"עתיד הקב"ה לבצע עשרה אותות ראשית ביאת הגואל. האות הבכור, עתיד הקב"ה להעמיד מספר מלכים וכופרים בדעתם ומשקרים ומראים עצמם לאנשים שאנו נמצאים להקב"ה ואינם נמצאים, ומתעים ומבלבלים ממחיר השוק הבריות וכופרים אומות העולם בדיניהם, וכך גם פושעי מדינת ישראל המתייאשים מצד הגאולה כופרים בהקב"ה ועוזבים את אותה יראתו, ועל גבי את הפעילות הדור נאמר: 'ותהי האמת הצרופה? נעדרת'.

"'ומהו נעדרת?", שואל המדרש ומשיב: "שבעלי האמת עוצבו עדרים עדרים והולכים ובורחים ומתחבאים במערות ובמחילות עפר ונאספים יתר על המידה גיבורי הדור, ובטלו בעלי אמונה, ונגנזין שערי מתוחכמת, והעולם נבחן משונה, ובאותו זמן לא רצוי מלך וממש לא נשיא בישראל, שנאמר: 'כי רגעים ישבו ארץ לא כדאי מלך שלא קיימים שר לא מומלץ זבח שאין מצבה וגו''. ואין זה מיומן ישיבות וגאון יעקב, שלא רועים נאמנים והוא לא ארגוני ובעלי השם, וננעלים דלתי שחקים ונסגרים שערי עסקאות וכלכלה.

"ובזמן שמשיח מתגלה בגבורתו דור קורה לעתים ונופל בחיים שלו מפני גזירות קשות ומשונות ומבוהלות שגוזרים 4 מלכים מסוג זה.

"ועוד שגוזרים לכפור במקדש בה' ובתורה, והקב"ה גזר שתמלוך מלכות הרשעה תשעה דנדשים מכיפה לכיפה, שנאמר: 'לכן יתנם או עת יולדה', שאסור 'לכן' כי אם שבועה, שנאמר: 'לכן נשבעתי לביתך עלי'. וגוזרים גזרות קשות וכופלים מס אודות מדינה ישראל בעניין אף אחד לא עשרה, כל מי שהיה מעניק עשרה נותן מאה, והאדם שהיה מעניק שמונה נותן שמונים, ומיהו ואין לקבלן חותכין את אותן ראשו.

"וכל אלו תשעה חדשים מתחדשות גזרות את גזרות את זה מסורבלת מזו... באותה שעה צועקים ישראל ואומרים: 'ווי ווי', וקטנים מישראל מתבעתים והולכים ונטמנים אנו בפיטר פן ואחד תחלופה ל אביו ותחת אמו ואומרים: 'ווי ווי אבא כל מה נעשה', ואבותיהם משיבים להם: 'עתה כל אחד ביטחון לגאולתם השייך ישראל'.


"האות השני", ממשיך המדרש, "מביא הקב"ה הרגשה חמימה במדינות שונות בעולם מרווח מחמתה ששייך ל השמש החמות שיש להן שחפת וקדחת. והמון אנשים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות אמא אדמה אלף מאות בכל מקום יום, וגם רשעים שבישראל מתים, או אולי שיבכו אומות הטבע ויצעקו: 'אוי לכם אנה נלך ואנה נברח', וחופרים אתם קברו בזמן כלשהו ושואלים את נפשם למות, ומתחבאים בצחיחין ובצריחין ובורחין בשביל לצנן את אותם עצמם, ובאים במערות ובמחילות עפר. ואם תאמר איך ינצלו הצדיקים מחום החמה? הקב"ה ישמח לבצע לקבלן רפואה באותו הרגשה חמימה שנאמר: 'וזרחה לעסק יראי שמישהו חמה צדקה ומרפא בכנפיה'. ולכן את הדירה עדות ניבא בלעם הרשע: 'אוי אדם יחיה משומו אל'.

נדמה כי כל מילה אחר מיותרת. http://www.sugia-yomit.org.il מפורשת בדברי המדרש:

"באותו זמן יש להמנע מ מלך ובלתי נשיא בישראל" - מיד קיימת שאסור ממשלה בארץ.

"ננעלים דלתי שחקים" - השמים סגורים, אסור טיסות, לא מומלץ יוצא שאין בו מגיע מארץ הקודש.

"נסגרים שערי עסקאות וכלכלה" - מאוד מגוונים הינם שעסקיהם מתבססים לגבי יגיע מסין, כה לא מעטים פרנסתם מבוססת בנושא טיסות (טייסים, דיילים, מומחי התעופה, ולא מעט אנשים מספור המתפרנסים משהותם המתקיימות מטעם התיירים במדינה שלנו, כמו למשל מלונות). ובעת שמושבתים הלימודים, מתקשים הוריהם לצאת לעבודתם.

"רבים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות הטבע אלף אלפים בכלל יום" - מכת הקורונה שקוטלת מאות מאומות הבריאה מאוד עת, והגיעה גם לישראל, ונראה כי אפילו בפתח הזו הולכת לשתק את אותן העוגנים שיש לנו בחיים: הפרנסה, הבריאות, ואף מפעלים החינוך מושבתים...

נראה כי כל מילה אחרת מיותרת. המשיח כבר עומד כאן במיוחד, בורא עולם מעוניין לגאול אתכם. למה שלא נתחזק, נשוב בתשובה שלמה, נזעק לאבא שמשמים שיגאלנו – ונזכה להיגאל מהרה גאולת תחום.
Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE