pacman, rainbows, and roller s

עם סיומה של שתקראו את אותו המדרש זה בוודאי,

אחרי שתעיינו את המדרש זה בטח, אינה תישארו אדישים: המדרש מתאר מספר אותות קודם ביאת הגואל, ואלה אזור מהן: "באותו זמן לא רצוי מלך ולא נשיא"; "ונסגרים שערי עסקאות וכלכלה"; "ננעלים דלתי שחקים"; "מביא הקב"ה חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות האתר בטבע אלף אלפים בכל יום"
באוצר המדרשים (עמ' 390) מובא מדרש מצמרר ואקטואלי, שמקורו בספר "אבקת רוכל" (דף ב' ע"ב) וכה לשון המדרש:

"עתיד הקב"ה בעשיית עשרה אותות קודם ביאת הגואל. האות הראשוני, עתיד הקב"ה להציב ארבעה מלכים וכופרים בדעתם ומשקרים ומראים עצמם לקרובים שהם כבר פועלים להקב"ה ואינם קיימים, ומתעים ומבלבלים כל הבריות וכופרים אומות הבריאה בדיניהם, וגם פושעי מדינה ישראל המתייאשים מן הגאולה כופרים בהקב"ה ועוזבים את אותן יראתו, לכן את המקום הדור נאמר: 'ותהי האמת הצרופה? נעדרת'.

"'ומהו נעדרת?", שואל המדרש ומשיב: "שבעלי האמת לאמיתה נוצרו עדרים עדרים והולכים ובורחים ומתחבאים במערות ובמחילות עפר ונאספים מדי חתני הדור, ובטלו עובדי אמונה, ונגנזין שערי מתקדמת, והעולם ניצב לא אפשרי, ובאותו זמן לא מומלץ מלך ולא נשיא בישראל, שנאמר: 'כי רגעים ישבו מדינה אין מלך שאין שר לא כדאי זבח שאין בו מצבה וגו''. ואין זה מקצועי ישיבות וגאון יעקב, איננו רועים נאמנים ובכלל לא קבוצות מאורגנות ובעלי השם שלו, וננעלים דלתי שחקים ונסגרים שערי פרנסה וכלכלה.

https://mykey.co.il/u/best26261 ובזמן שמשיח יתגלה בגבורתו דור הולך ונופל בימיו מכיוון גזירות קשות ומשונות ומבוהלות שגוזרים ארבעה מלכים אלה.

"ועוד שגוזרים לכפור במקדש בה' ובתורה, והקב"ה גזר שתמלוך מלכות הרשעה תשעה קליינטים מכיפה לכיפה, שנאמר: 'לכן יתנם עד זמן יקר יולדה', שלא קיים 'לכן' אלא שבועה, שנאמר: 'לכן נשבעתי לחברה עלי'. וגוזרים גזרות קשות וכופלים מס בדבר מדינתנו על אודות אדם עשרה, אלו שהיה נותן אפשרות עשרה עוזר ב מאה, ומי הכי מתאים שהיה עוזר ב 8 מאשר שמונים, וזה שאין בו לדירה חותכין את אותן ראשו.

"וכל אלו תשעה חדשים מתחדשות גזרות את גזרות זאת מסובכת מזו... באותה זמן צועקים מדינה ישראל ואומרים: 'ווי ווי', וקטנים מישראל מתבעתים והולכים ונטמנים אנשים ואחד תחת אביו ותחת אמו ואומרים: 'ווי ווי אבא מה נעשה', ואבותיהם משיבים להם: 'עתה אנו בפיטר פן ביטחון לגאולתם מטעם ישראל'.

"האות השני", ממשיך המדרש, "מביא הקב"ה חום במדינות שונות בעולם גדול מחמתה של השמש החמה עם שחפת וקדחת. והמון אנשים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות העולם אלף רבים במקומות אחרים ימים, וגם רשעים שבישראל מתים, או שמא שיבכו אומות אמא אדמה ויצעקו: 'אוי לכל מי שמעוניין אנה נלך ואנה נברח', וחופרים אנו בפיטר פן קברו בחיים שלו ושואלים את אותו נפשם למות, ומתחבאים בצחיחין ובצריחין ובורחין כדי לצנן את אותה עצמם, ובאים במערות ובמחילות עפר. ואם תאמר הדבר ינצלו הצדיקים מחום החמה? הקב"ה ישמח לבצע לטכנאי רפואה באותו הרגשה חמימה שנאמר: 'וזרחה לכל המעוניינים יראי שמי שמש חמות צדקה ומרפא בכנפיה'. ולכן אודותיו עדות ניבא בלעם הרשע: 'אוי כל מי יחיה משומו אל'.

אפשר לחשוב ש כל מילה זרה מיותרת. האקטואליה מפורשת בדברי המדרש:

"באותו זמן לא רצוי מלך ואפילו לא נשיא בישראל" - מיד שנה שאין ממשלה במדינת ישראל.

"ננעלים דלתי שחקים" - השמים סגורים, יש להמנע מ טיסות, יש להמנע מ יוצא ואין נכנס מארץ הקודש.


"נסגרים שערי פרנסה וכלכלה" - מאוד רבים הם ככל הנראה שעסקיהם מתבססים על יגיע מסין, מאוד רבים פרנסתם מבוססת בדבר טיסות (טייסים, דיילים, בעלי התעופה, ורבים מספור המתפרנסים משהותם ששייך ל התיירים במדינת ישראל, כגון מלונות). ובעת שמושבתים הלימוד, מתקשים בהסעה של הוריהם לצאת לעבודתם.

"רבים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות העולם אלף רבים במרבית יום" - מכת הקורונה שקוטלת רבים מאומות האתר בטבע כל עת, והגיעה כמו כן לארץ ישראל, ונראה כי אף קיים הזו עומדת לשתק את אותו העוגנים שבבעלותנו בחיים: הפרנסה, הבריאות, ובנוסף גם מפעלים החינוך מושבתים...

נדמה כי כל מילה זרה מיותרת. המשיח בסמוך ניצב פה ממש, בורא ענף מעוניין לגאול אותכם. הבה נתחזק, נשוב בתשובה תמה, נזעק לאבא שמשמים שיגאלנו – ונזכה להיגאל מהרה גאולת ענף.
Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE